Vitajte v archíve online časopisu Retrospektíva

V archíve online časopisu Retrospektíva nájdete digitálnu podobu rôznych dokumentov historického charakteru, ktorými disponujeme v ich listinnej podobe, prípadne takých dokumentov, na ktorých uverejnenie sme získali súhlas od ich súčasných majiteľov, opatrovateľov alebo správcov.

Konkrétne ide o rôzne doklady, dokumenty, listiny, mapy, nákresy, písomnosti a zápisky, celistvú dobovú tlač a výstrižky starých novinových článkov, ako aj rôzne iné tlačoviny, kroniky, knihy návštev a archiválie týkajúce sa v prvom rade mesta a okresu Snina, v druhom rade priľahlého regiónu, pochádzajúce predovšetkým zo súkromných zbierok a z pozostalostí po viac, či menej významných osobnostiach nášho mesta a okresu.

Okrem hore spomenutých materiálov máme záujem o zaradenie do archívu aj rôznych audiovizuálnych a zvukových nahrávok, ktoré sa svojim obsahom viažu na geografickú oblasť mesta a okresu Snina i priľahlého regiónu.


Exif_JPEG_420

Všetky materiály v listinnej podobe, ktorými disponujeme, si zasluhujú patričnú pozornosť, vyžadujú si starostlivé uloženie a uschovanie, prípadne reštaurátorsky, či konzervátorský zásah. Z tohto titulu sme sa rozhodli čím menej manipulovať s fyzickým obsahom a venovať pozornosť jeho digitalizácii. Ide o desiatky a stovky hodín stráveného času a nesmierne množstvo vynaloženej energie investovanej do mravčej práce pri manipulácii, skenovaní a grafickej úprave digitálnych dokumentov. Všetok obsah v online archíve bude preto doplnený priehľadným vodoznakom, aby sme dokázali predchádzať jeho neželanému šíreniu a prípadnému zneužitiu.

Všetky hore uvedené činnosti si vyžadujú i primerané financovanie. Kvôli tomu sme sa rozhodli budovať archív spôsobom, že jeho menšia časť bude prístupná na študijné účely širokej verejnosti a prístup k jeho väčšej časti bude primeraným spôsobom spoplatnený. Týmto opatrením reagujeme na neveľmi priaznivú situáciu, ktorej v poslednom období musíme čeliť v súvislosti s financovaním aktivít takéhoto charakteru.

Za pochopenie vopred ďakujeme a veríme, že náš digitálny archív si dokáže nájsť mnoho priaznivcov a podporovateľov.

Mgr. Ján Bocan a Ing. Radovan Vrabeľ
Redakcia online časopisu Retrospektíva